Usługi Asystenckie | OKSWiM

Usługi Asystenckie

Usługi Asystenckie

Fundacja Otwartego Społeczeństwa

Ze środków PFRON realizuje projekt pn.:

„Ruszamy ku samodzielności 2024”

W ramach projektu będą świadczone:

Usługi Asystenckie

Celem projektu jest umożliwienie, poprzez świadczenie usług asystenckich, samodzielnego życia 8 osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym z powiatu Olsztyn w okresie maj 2024 – luty 2025 (10 miesięcy).

 1. Miejsce realizacji usług– powiat Olsztyn
 2. Uczestnictwo – Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 8 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku tylko w stopniu znacznym, które dodatkowo mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może wraz z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Będą to osoby pełnoletnie z powiatu Olsztyn. Nie przewidujemy udziału dzieci i młodzieży.
 3. Kryteria formalne:
  1. Wiek – osoby pełnoletnie
  2. Stopień i rodzaj niepełnosprawności – znaczny – wzrok
  3. Miejsce zamieszkania – powiat Olsztyn
 4. Kryteria merytoryczne:
  1. Beneficjent ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów.
  2. Beneficjent posiada bariery, utrudniające mu w sposób istotny udział w życiu społecznym.

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, jest zobowiązana do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych niezbędnych dokumentów do rozliczenie projektu.

Zgłoszenia – otwartespoleczenstwo@gmail.com, kontakt@okswim.pl

 

Projekt: „Ruszamy ku samodzielności 2024”

Jest realizowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2023 pn.”Możemy więcej”,
kierunek pomocy 2: ”zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.