Nowy projekt dla rodzin – zapraszamy! | OKSWiM

Nowy projekt dla rodzin – zapraszamy!

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

w okresie wrzesień 2020 – kwiecień 2022, realizuje projekt pt:

„Wsparcia osób niewidomych i słabowidzących i ich rodzin z MOF Olsztyn”

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego!
W ramach projektu obejmiemy wsparciem 25 osób: 15 kobiet, 10 mężczyzn (15 rodzin) z terenu: Olsztyna (cały powiat), oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
Termin realizacji: 01.09.2020-30.04.2022, rekrutacja wrzesień-listopad 2022.
Formy wsparcia: Grupa samopomocowa, Warsztaty, Doradztwo specjalistyczne, Wyjazdy rodzinne.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do biura naszego Klubu: tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn