Wsparcie | OKSWiM

Wsparcie

EFS_poziom_polskie_kolor
W okresie od kwietnia 2017 do lipca 2019 roku będziemy realizować projekt pod nazwą:

„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin”

Do wzięcia udziału zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące zamieszkujące w województwie Warmińsko-Mazurskim (oprócz Olsztyna i przyległych gmin)
w wieku 15-64 lat wraz z ich rodzinami.
Udział w projekcie jest bezpłatny, zwracamy koszty podróży!

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 • poradnictwa specjalistycznego w miarę potrzeb oferowanego przez:
  • prawnika,
  • psychologa,
  • dietetyka,
  • tyflopedagoga,
  • doradcę zawodowego;
 • wyjazdów rodzinnych w trakcie których będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia:
  • sportowe,
  • kulinarne,
  • kosmetyczne,
  • z zakresu orientacji przestrzennej;
 • warsztatów arteterapii:
  • wykonywanie przedmiotów użytkowych metodą decoupage,
  • wykonywanie kompozycji rzeźbiarskich i zdobniczych,
  • projektowanie grafiki,
  • tworzenie ozdób domowych;
 • warsztatów socjoterapeutycznych:
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
  • nawiązywanie kontaktów,
  • asertywność,
  • wyznaczanie i realizowanie celów;
 • warsztatów asertywności i autoprezentacji;
 • warsztatów orientacji przestrzennej.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie

prosimy o kontakt:

Tel. 89527-22-11, 602734303, e-mail: kontakt@okswim.pl

Adres: Olsztyński Klub Sportowy “Warmia i Mazury”, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/3

INFORMACJE O PROJEKCIE:
1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe